Ang Puno (The Tree)

Sa isang sulok ng aming paaralan

Matayog na puno iyong matatagpuan

Ito’y punong-puno ng berdeng dapon

Na siyang naglalagas maghapon

In one corner of our school

You can find a lofty tree

Full of dark green leaves

That fall each passing day

Ngunit ganoon pa man,

Aking nadarama’y kasiyahan

Dahil sa hangin nitong binibigay

Ang aking paaralan ay presko at makulay

I feel some solace

It’s good

Because of the air it provides

My school is fresh and clean

Sa paglipas ng mga araw

Siya ay unti-unting tumatanda

At hindi na siya masyadong gumagalaw

Dahilan sa katandaan , hindi na siya makasayaw

Over the days

The tree is gradually getting older

And it doesn’t move much anymore

Due to old age, it could no longer dance

Hanggang isang araw siya’y wala na roon

Napalitan na pala ng isang puno

Alam ko na hindi maglalaon

Ganoon din ang kahihinatnan ng punong bago

Until one day it was no longer there

It was replaced by a new sapling

I know that one day

The new sapling will become old

Narito ako ngayon,nagsusulat ng tula

Sa paglipas ng panahon

Ako’y papalitan din ng iba

At ako rin ay magiging isang kahapon

Here I am now, writing a poetry

Over time as time passes

I will be replaced by others

And I too will become part of yesterday

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s